Over...

... onze ANBI status: de Schutse heeft een ANBI status op grond van de groepsbeschikking van de Unie van Baptistengemeenten.

ANBI status van unie baptisten gemeente de Schutse te Hoogeveen

1: Baptistengemeente de Schutse Hoogeveen

De gemeente draagt de naam:

Baptistengemeente de Schutse Hoogeveen.

Vastgelegd in de statuten van 20 oktober 2007, artikel 1:

De Baptistengemeente Hoogeveen de Schutse maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

De grondslag van de gemeente luidt als volgt (Artikel 2 van de statuten):

De gemeente leeft uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl haar leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de zoon van God, het Hoofd der Gemeente en de Heer der wereld, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer, en op deze belijdenis door onderdompeling zijn gedoopt.

Het doel van de gemeente luidt als volgt (Artikel 3 van de statuten):

1. het evangelie te verkondigen en uit te dragen;
2. elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon.

Download Statuten-en-Huishoudelijk-Reglement-de-Schutse.

2: ANBI Registratie 8064 06 410

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

3: Contactgegevens

Post- en bezoekadres van de gemeente:

Kerkgebouw de Schutse

Schutstraat 147
7907 CD Hoogeveen

Telefoonnummer 0528-262917
E-mail secretariaat: secretaris@deschutse.net
Website: www.deschutse.net
Fiscaal nummer: 8064 06 410

4: Bestuurssamenstelling

De raad van de gemeente bestaat uit een Pastoraal Team (PT) en een Bestuurs Team (BT). De gehele raad bestaat tenminste uit 5 personen (m/v), die uit en door de gemeente worden gekozen. De voorganger kan ambtshalve deel uit maken van de raad. Het PT is belast met pastorale zorg. Het BT behartigt de overige zaken. De gemeente wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de raad. De raad bepaalt zelf zijn reglement van orde en kiest o.m. een voorzitter, penningmeester en secretaris.

5: Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente Hoogeveen de Schutse heeft voor de periode 2015-2020 de volgende speerpunten in het beleid:

1. Aandacht voor de jeugd:

 • Voorbeeldfunctie, tot hun recht laten komen, cohesie
 • Eigen momenten van leren en aanbidding
 • Opleiden en aanmoedigen jeugdkader, ruimte (blijven) bieden

2. Aandacht voor de diensten:

 • Sprekers, inzet muzikale talenten, vrijmoedigheid
 • Avondmaal integreren of random

3. Aandacht voor presentie:

 • Doorgaan met lopende activiteiten zoals zomerfeesten en Kinderkerstfeest
 • Geregeld evalueren en blijven zoeken naar doelgroepen en vormen
 • Inspelen op maatschappelijke lokale gebeurtenissen
 • Ook de verkondiging van het evangelie buiten Nederland hoort vanouds tot het beleid van de gemeente.

4. Aandacht voor geestelijke groei:

 • Duidelijkheid scheppen over wat dat betekent
 • Trainingen etc. voor kader en gemeente-breed
 • Goed inzetten kringenwerk
 • Regelmatige momenten van getuigenissen en ervaringen delen

Baptistengemeente Hoogeveen de Schutse maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6: Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie:

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7: De doelstelling van de Unie van Baptistengemeente

De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

Artikel 1

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3

Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

8: Verslag van de activiteiten van de gemeente

In 2021 zijn de diverse geledingen van de gemeente van jong tot oud actief geweest. Zo was de crèche goed in het opvangen van de allerjongsten in hun ruimte met de ballenbak, gingen de basisschoolkinderen op de zondagsschool aan de slag met een thema. Ook de vrouwen en senioren komen elke maand bij elkaar voor ontmoeting. Er is een 30+ kring als ook een 40+ kring waarin leeftijdsgenoten in de ruimste zin van het woord het geloof met elkaar delen, maar ook de dingen van alle dag. Daarnaast vond er in de gemeente verdieping plaats tijdens o.a. thema avonden, bijbelstudie bijeenkomsten en bidstonden.

9: Financiële verantwoording (in €)

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2022 Begroting 2023
Bijdragen en giften 57.400 56.400 57.400
Collecten 7.500 8.400 8.500
Overige inkomsten 12.000 9.700 3.010
Totaal baten 76.900 74.500  
Te kort 0   39.950
Totaal 76.900 74.500 108.860
       
Lasten      
Diensten, pastoraat, jeugdwerk 18.600 19.050 63.150
Beheer kerkgebouw 18.000 1.330 17.000
Algemene kosten 22.150 20.830 25.210
Contributies 4.000 2.750 3.500
Batig saldo 14.150 32.940  
Totaal lasten 76.900 76.900 108.860

KvK nummer Baptistengemeente de Schutse: 76442322

10: Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

De inkomsten van de gemeente worden in hoofdzaak gevormd door bijdragen van leden en vrienden, collecten en opbrengsten van acties. De voornaamste kosten zijn voor gemeentelijke activiteiten: diensten, pastoraat, jeugdwerk etc.

In 2023 verwachten wij een aanzienlijk tekort. Deels wordt dit opgevangen door het batig saldo van 2022. Door het niet uitvoeren van de begrote onderhoudskosten voor het gebouw is dit ook aanzienlijk groter dan was begroot.

Om de liquiditeit te waarborgen heeft de gemeente besloten in 2023 de pastorie te verkopen. De huurinkomsten van de pastorie komen daarmee ook te vervallen.

De contributies en subsidies gaan naar lokale verbanden (Raad van Kerken, AlphaCursus), naar de landelijke Unie alsmede giften aan goede doelen.