Over...

... onze gemeente: wij willen graag kennis met je maken en nodigen je uit om ons te leren kennen.

Onze gemeente

Baptistengemeente de Schutse is een baptistengemeente die is voortgekomen uit onze moeder-/zuster gemeente Bethel in Hoogeveen.

De naam de Schutse is afkomstig van ons kerkgebouw, een voormalige synagoge, aan de Schutstraat in Hoogeveen. De naam draagt uit dat onze gemeente een schuilplaats wil zijn voor iedereen.

De Schutse is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten.

Identiteit en verlangen

de Schutse is een geloofsgemeenschap met een ontspannen en informele sfeer. De onderlinge band tussen de leden en vrienden is belangrijk en geïnspireerd op de liefde voor God, de naaste en onszelf. Over het algemeen zijn de leden en vrienden nuchter in hun (geloofs-)uitingen, er heerst een “met beide benen op de grond staan” mentaliteit. Er wordt gezocht naar hedendaagse en aansprekende invulling van taken en verantwoordelijkheden en van de samenkomsten. Gelovigen worden op hun belijdenis door onderdompeling gedoopt. Er is een kring van vrienden en gasten.

Een door het geloof bezielde gemeente

Door het geloof bezield zijn, dat heeft te maken met Jezus willen volgen, met discipel willen zijn, met geleid worden door de Heilige Geest. Hoewel dit duidelijk uit de gemeentescan naar voren komt, moeten we juist dit punt verder met elkaar uitdiepen. Als de bezieling er van binnenuit niet is, dan heeft het weinig zin dat we beleid opstellen.

Vrijmoedig en enthousiast

We willen graag vrijmoedig over ons geloof spreken, en elkaar helpen als we dat nog moeilijk vinden. We verlangen naar enthousiasme, we zouden graag zien dat meer mensen een keuze voor de Heer maken, en zich op grond van die keuze laten dopen. We verlangen ernaar om aanstekelijk zijn: voor onze eigen (jonge) mensen, voor mensen buiten de gemeente.

Omzien naar elkaar

In de Schutse willen we omzien naar elkaar. De ander ontmoeten. Luisteren met open oren en een open hart, zodat je echt weet hoe het met iemand gaat. Laten weten dat je er mag zijn, dat je waardevol bent in Gods ogen. Zo brengen we elkaar dichter bij Jezus. Dit is een opdracht voor ons allemaal.

Een goed gesprek is niet altijd toereikend. Is voor iemand speciale zorg en zorgvuldigheid vereist dan kan het pastoraal team ingeschakeld worden. Dit kan gedaan worden door de desbetreffende persoon zelf, iemand anders uit de gemeente of familieleden per mail of telefoon aan de pastoraal werker.

De voorganger en/of pastoraal werker kan worden in gezet, wanneer pastorale hulp die geboden moet worden complex is. Zij zijn opgeleid om crisispastoraat te bieden. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld hulp bij trauma’s, echtscheiding en verstoorde rouw. De voorganger en pastoraal werker verwijzen zo nodig door naar professionele zorg en werken daarmee samen.

Present zijn in Hoogeveen

We willen niet heel uitbundig naar buiten treden, maar wel zichtbaar en herkenbaar zijn als gemeente van Jezus. Ons gebouw, onze “traditie” als baptisten kan daar dienstbaar aan zijn. Echtheid is daarbij heel belangrijk.

Veilig en gastvrij

We willen dat de Schutse een veilige plek is, waar mensen gestimuleerd worden om te groeien in geloof, om hun gaven te ontdekken en te ontwikkelen. We willen gastvrij zijn, geen mensen buitensluiten en we willen ze betrekken in het gemeente zijn. We beseffen dat veiligheid bieden ons soms in verlegenheid brengt. Warmte naar elkaar toe is daarbij belangrijk.